Regulamin

jako przykład:
REGULAMIN USŁUGI ODBIORU PRODUKTÓW PRZEZ CASTORAMA
§ 1
Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin stosuje się do umów o odpłatne świadczenie Usługi Odbioru od Klienta produktów zakupionych w Sklepie Internetowym Castorama, które są zwracane do Sklepów Castorama w ramach wykonania przez Konsumenta ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży produktów w umowach zawartych na odległość, jak również Produktów, których zwroty Castorama może dopuścić na podstawie dobrowolnych (nie wynikających z obowiązującego prawa) zobowiązań przyjętych przez Castorama i komunikowanych na stronie www.castorama.pl/castorama/nasze-zobowiazania . Niniejszy Regulamin, po jego zaakceptowaniu przez Klienta, stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi Odbioru zamówionej przez Klienta.
Podmiotem świadczącym usługę odbioru na podstawie niniejszego Regulaminu jest CASTORAMA POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-255), przy ul. Krakowiaków 78, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024785, legitymująca się numerem NIP: 526-10-09-959 i numerem REGON: 010817199, o kapitale zakładowym w wysokości 54.808.000,00 złotych. § 2
Definicje
Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:
Castorama – spółka Castorama Polska Sp. z o.o.;
Sklep Internetowy – prowadzony przez Castorama sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.castorama.pl;
Strona Internetowa – oznacza stronę www.castorama.pl, na której działa Sklep Internetowy;
Sklep Castorama – oznacza detaliczne punkty sprzedaży prowadzone przez Castorama, działające pod marką „Castorama”, w których możliwe jest zamówienie i odbiór Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym. Lista Sklepów Castorama dostępna jest pod adresem: www.castorama.pl/sklepy ;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która dokonała zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonał z Castorama za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; Miejsce Odbioru – adres, który został wskazany przez Klienta, jako miejsce z którego Castorama powinna zorganizować odbiór Produktów, w ramach wykonania Usługi Odbioru; Produkt – rzecz ruchoma zakupiona uprzednio za pośrednictwem Sklepu Internetowego; Regulamin – niniejszy Regulamin Usługi Odbioru Produktów przez Castorama; Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy; Usługa Odbioru – świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu odpłatna usługa polegająca na zorganizowaniu przez Castorama odbioru od Klienta Produktów, które Konsument zobowiązany jest zwrócić do danego Sklepu Castorama (w związku z wykonaniem przez Konsumenta prawa do odstąpienia od Umowy lub w ramach zwrotu dokonywanego na podstawie zobowiązań przyjętych przez Castorama i komunikowanych na stronie www.castorama.pl/castorama/nasze-zobowiazania oraz zapewnieniu ich transportu do Sklepu Castorama; Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827). § 3 Usługa Odbioru Z Usługi Odbioru Produktów oferowanej przez Castorama na podstawie niniejszego Regulaminu korzystać mogą Klienci, którzy: zakupili Produkty (które mają podlegać odbiorowi) w Sklepie Internetowym korzystając z konta w serwisie castorama.pl (lub zakładając konto równocześnie z zakupem Produktów); w wynikającym z Ustawy terminie wykonali prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży tych Produktów zgodnie z § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego lub korzystają z uprawnienia do zwrotu Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym na warunkach określonych w dodatkowych zobowiązaniach przyjętych przez Castorama i komunikowanych na stronie www.castorama.pl/castorama/nasze-zobowiazania i tym samym są zobowiązani do dokonania jego zwrotu poprzez dostarczenie do Sklepu Castorama. Zaoferowanie Konsumentowi odpłatnej Usługi Odbioru objętej Regulaminem w żaden sposób nie wyłącza, ani nie ogranicza możliwości dokonania przez Konsumenta zwrotu produktów do Sklepu Castorama w przypadku odstąpienia od umowy w inny sposób, zgodnie z § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego. Świadczenie Usługi Odbioru możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Miejsce Odbioru (adres, z którego Produkty mają być odebrane przez Castorama w ramach wykonania Usługi Odbioru) wskazany przez Klienta znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niektóre Produkty zakupione w Sklepie Internetowym mogą być, z uwagi na ich cechy lub kwalifikację jako produktów niebezpiecznych, wyłączone spod zakresu świadczenia Usługi Odbioru. Możliwość zamówienia Usługi Odbioru zgodnie z § 4 ust. 2 poniżej w przypadku takich produktów będzie wyłączona (w przypadku zwrotu takich Produktów nie będzie wyświetlana opcja umożliwiająca zamówienie Usługi Odbioru). § 4 Zamówienie usługi. Informacje o cenie usługi Cena Usługi uzależniona jest od wagi i wymiarów Produktów podlegających zwrotowi, a także odległości pomiędzy Miejscem Odbioru a Sklepem Castorama, w którym zakupiono Produkt i do którego Produkt powinien być zwrócony (zgodnie z § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego lub zobowiązaniami komunikowanymi na stronie www.castorama.pl/castorama/nasze-zobowiazania ). Ceny usługi mogą się różnić w zależności od wskazanego przez Klienta Miejsca Odbioru i Sklepu Castorama, w którym zamówiono Produkt. Klient może uzyskać informację na temat ceny i dokonać zamówienia Usługi Odbioru korzystając z interaktywnego formularza dostępnego poprzez konto Klienta. Uzyskanie informacji o cenie oraz zamówienie Usługi Odbioru jest możliwe po wyborze opcji „Zwróć” w zakładce danego zamówienia i zaznaczeniu Produktów podlegających zwrotowi oraz zaznaczeniu opcji wskazującej na zainteresowanie skorzystaniem z Usługi Odbioru. Po wypełnieniu przez Klienta formularza (zawierającego wskazanie Miejsca Odbioru oraz innych danych koniecznych dla zamówienia i późniejszego wykonania usług), zostanie wskazana Klientowi cena Usługi Odbioru dla zaznaczonych Produktów. Warunkiem zawarcia Umowy jest również złożenie przez Klienta oświadczenia, że zapoznał się on z niniejszym Regulaminem świadczenia Usługi Odbioru i akceptuje jego postanowienia oraz potwierdzenie udzielenia informacji o okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. Klient dokonuje zamówienia usługi poprzez przycisk „Zamawiam usługę z obowiązkiem zapłaty”. Termin dokonania odbioru Produktów w ramach wykonania Usługi Odbioru powinien być uzgodniony przez Konsumenta i Castorama na Dzień Roboczy przypadający nie później niż 9 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Produktów podlegających zwrotowi, których dotyczy Usługa Odbioru (jeśli zwrot następuje w ramach wykonania ustawowego prawa do odstąpienia od umowy wynikającego z Ustawy). Po wyświetleniu formularza zamówienia zostaną wskazane Klientowi dni, na które może zostać zamówiona realizacja Usługi Odbioru. Termin wykonania Usługi Odbioru zostanie wyznaczony poprzez określenie daty dokonania odbioru Produktów, spośród dostępnych dat, które zostaną wskazane w procesie zamówienia. W celu uzgodnienia dokładnego terminu (godziny) wykonania Usługi Odbioru Castorama skontaktuje się telefonicznie z Klientem na numer telefonu komórkowego podany w formularzu zamówienia Usługi Odbioru. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma (na adres poczty elektronicznej wskazany podczas zakładania konta w serwisie castorama.pl) wiadomość potwierdzającą złożenie zamówienia. Wiadomość ta będzie zawierała potwierdzenie wszystkich istotnych warunków złożonego zamówienia, w szczególności, łączną cenę za wykonanie Usługi Odbioru, sposób i termin wykonania umowy (termin odbioru), sposób i termin zapłaty. Wraz z potwierdzeniem zamówienia Klient otrzyma również treść niniejszego Regulaminu. Castorama jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy: Klient w przeszłości złożył co najmniej dwukrotnie zamówienie na Usługę Odbioru, które nie zostało następnie przez Klienta zrealizowane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Castorama o odstąpieniu od umowy; okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.
close